Pagadating ng panahon datingaz com

Posted by / 17-Oct-2020 14:03

Pagadating ng panahon

Songs from the Vault arrived late the following year.

By using our website and our services, you agree to our use of cookies as described in our Cookie Policy. Pero, sapat na ba ang paghahanda ng panglabas na kaanyuan. Pabalikbalik sa salamin para makasiguro na nasaayos ang bawat hibla ng iyong buhok.Sana’y lalo pang paagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon-pamumuhay ayon sa inyong natutuhan sa amin-upang kayo’y maging kalugod-lugod sa Diyos. Kung paano pa tayo maghahanda, narito naman ang sinasaad sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas -28; 34-36.Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus” [-13;4:1-2]. At iminumungkahi kung paano maghahanda sa pagdating ng Panginoon. “Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin.

pagadating ng panahon-9pagadating ng panahon-63pagadating ng panahon-40